ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล วังชะโอน
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 30 มี.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256371,10471,43282,848---------225,384
2562--1,67232,09437,08830,437116,436138,16597,29785,20789,83076,246704,472
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   929,856
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี