หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังชะโอน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
นายประดิษฐ์ คุณนาเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
  อำนาจหน้าที่  
 
 
  อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 
  มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
  มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
 
    (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก  
    (1/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  
    (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางบก และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
    (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
    (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    (5) จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทาง ที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  
    (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
    (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
    (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร  
         
  มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล อาจจัดทำกิจการ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้
 
    (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก  
    (2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น  
    (3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ  
    (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
    (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์  
    (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
    (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
    (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
    (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล  
    (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม  
    (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  
    (12) การท่องเที่ยว  
    (13) การผังเมือง  
         
  อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
  มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
 
    1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
    2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ  
    3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ  
    4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ  
    5. การสาธารณูปการ  
    6. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ  
    7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน  
    8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
    9. การจัดการศึกษา  
    10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
    11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
    12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
    13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
    14. การส่งเสริมกีฬา  
    15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
    16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  
    17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
    18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย  
    19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
    20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  
    21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  
    22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์  
    23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ
และการสาธารณสถาน อื่นๆ
 
    24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    25. การผังเมือง  
    26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร  
    27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ  
    28. การควบคุมอาคาร  
    29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
    31. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-772-518นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10