หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
นายประดิษฐ์ คุณนาเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
  ข่าวสารจาก สถ.จ.  
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับฟังการบรรยาย เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ และนายกองค์การบริหารส่วนนจังหวัด  [ 15 ธ.ค. 2551 ]   
 
เห็นชอบผลการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฎิบัติราชการ เพื่อพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบา  [ 11 ธ.ค. 2551 ]   
 
เห็นชอบให้พนักงานเทศบาลโอนไปรับราชการหน่วยงานอื่น  [ 11 ธ.ค. 2551 ]   
 
เห็นชอบการย้ายเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล  [ 11 ธ.ค. 2551 ]   
 
เห็นชอบการโอนพนักงานเทศบาล  [ 9 ธ.ค. 2551 ]   
 
การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล  [ 9 ธ.ค. 2551 ]   
 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของ อปท.  [ 12 ธ.ค. 2551 ]   
 
แจ้งการโอนเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประจำปี 2552  [ 12 ธ.ค. 2551 ]   
 
การอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552  [ 11 ธ.ค. 2551 ]   
 
การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนองค์กรปกครอง  [ 11 ธ.ค. 2551 ]   
 
แผนการตรวจสอบบัญชีการเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2552  [ 9 ธ.ค. 2551 ]   
 
การประชุมเพือปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2552  [ 9 ธ.ค. 2551 ]   
 
การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น  [ 9 ธ.ค. 2551 ]   
 
โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2552" ( ดู:25 )  [ 9 ธ.ค. 2551 ]   
 
การสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฎิบัติราชการประจำปี (คำของบประมาณ) ของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2533  [ 9 ธ.ค. 2551 ]   
 
<< หน้าแรก...     815      816      817     (818)     819      820      821     ....หน้าสุดท้าย >> 831
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
 
 
CLICK
รับเรื่องร้องเรียน
089-563-2999