หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
.....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
  ข่าวสาร  
 
 

 
ประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน ขอประชาสัมพันธ์ให้คนพิการที่มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อนหรือคนพิการที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ ให้มาลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ด้วยตนเอง หรืออาจมอบหมายให้ผู้ดูแลยื่นคําขอแทนตนเองได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ณ ห้องสวัสดิการสังคม ชั้นที่ 2    
มีคุณสมบัติ ดังนี้
1.) มีสัญชาติไทย
2.) มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลวังชะโอน
3.) มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
4.) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1.) สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน 1 ฉบับ
2.) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้พิการ (ที่เป็นปัจจุบัน)  จํานวน 1 ฉบับ
3.) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้พิการ ประเภทออมทรัพย์ จํานวน 1 ฉบับ
**ผู้ยื่นคำขอหรือผู้พิการ ต้องเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
ทั้งนี้ ให้ผู้พิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถยื่นเอกสารหลักฐานดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ห้องสวัสดิการสังคม ชั้นที่2 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 055-772518

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ต.ค. 2564 เวลา 12.29 น. โดย คุณ นัชชา สีสมุทร์

ผู้เข้าชม 78 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-772-518นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10