<
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
นายประดิษฐ์ คุณนาเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
  บริการขั้นพื้นฐาน  
 
 
การคมนาคม
 
 
ในเขตตำบลมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ตำบลที่เป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 90 เป้าหมายคือต้องการ
ให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100 โดยผู้บริหารมีนโยบายที่
จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทุกสาย อบต.วังชะโอนมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้
เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้

ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1174 สาย ทุ่งสนุ่น-บึงบ้าน      

สะพาน จำนวน 12 สะพาน

ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 1 สาย
 

ลาดยาง จำนวน 1 สาย

ทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 16 สาย

สภาพถนน คอนกรีต จำนวน 4 สาย

ลาดยาง จำนวน 7 สาย

ลูกรัง จำนวน 7 สาย

ถนนของท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน จำนวน 77 สาย
 

สภาพถนน คอนกรีต จำนวน 67 สาย

ลาดยาง จำนวน 10 สาย
 
แหล่งน้ำ
 
         
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ห้วยหนอง คลองบึง ได้แก่ คลองวังวัด, คลองวังชะโอน, คลองช้างคลุก, คลองไผ่ขวาง, คลองสาแวด, บึงใหญ่,
บึงอีเอียง

มีบ่อนำตื้น จำนวน 112 แห่ง

มีบ่อบาดาล จำนวน 489 แห่ง

มีฝาย จำนวน 2 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น