หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
.....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
  สภาพสังคม  
 
 
สภาพสังคม
 
 
ประชาชนมีการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย อยู่ด้วยกันแบบเครือญาติ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยมีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ ร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ ชาวบ้านในตำบลวังชะโอน ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
         
ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99

วัด จำนวน 10 แห่ง
  ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
 
การศึกษาในตำบล
 
   

ประชากรอายุ 15 - 60 ปีเต็ม ร้อยละ 99 อ่าน เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้

ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ 99

เด็กอายุ 6 - 14 ปี ร้อยละ 100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน มีโรงเรียนในพื้นที่ดังต่อไปนี้
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
   
โรงเรียนระหานประชาศึกษา
   
โรงเรียนคอปล้อง
   
โรงเรียนบ้านไผ่งาม
   
โรงเรียนวังชะโอน
 
โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 2 แห่ง
(จากชั้นประถมจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ได้แก่
   
โรงเรียนชัยเคือง
   
โรงเรียนวังชะโอน
 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 11
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนจำนวน 2 แห่ง อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 13 บ้านชัยมงคล
และหมู่ที่ 10 บ้านวังชะโอน
 
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน มีครบทุกหมู่บ้าน โดยมีหมู่ละ 1 แห่ง ได้แก่
   
บ้านหนองไทร ม. 7
   
บ้านวังชะโอน ม. 10
   
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านหมู่ละ 2 แห่ง
 
ความปลอดภัยในตำบล
 
   

มีกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ

มีสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ลูกศรบอกทาง
รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ

อปพร.

สถานีตำรวจภูธรบึงสามัคคี
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-772-518นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10