หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
นายประดิษฐ์ คุณนาเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
  บุคลากร  
 
 


-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน


นางสาวจิรารัตน์ สุทน
รองปลัด อบต.วังชะโอน
รักษา่การแทนปลัด อบต.วังชะโอน
 
สำนักปลัด
 


นางสาวรรีรัตน์ พิกุลประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายโศภณ ผาจันดา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


-ว่าง-
นักวิชาการเกษตร


นางสาวทิพวรรณ สุธรรม
นิติกรปฏิบัติการ


-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวธัญรัตน์ เธียรชนะบุญญา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
089-563-2999