หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
นายประดิษฐ์ คุณนาเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
  บุคลากร  
 
 


-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน


นางณิชานันท์ อินบัว
รองปลัด อบต.วังชะโอน
รักษา่การแทนปลัด อบต.วังชะโอน
 
กองคลัง
 


นางจุฑาทิพย์ ผาคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง


-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี


-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ


-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางไพรจิตรา ชาญเขตการณ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นายรัชชานนท์ พลดงนอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวพัชนิดา สาระกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 
 
 
 
CLICK
รับเรื่องร้องเรียน
089-563-2999